Поверителност на личните данни

Уважаеми потребители,

Сигурността и поверителността на вашите лични данни при посещението на нашия сайт са изключително важни за нас и ние вземаме необходимите мерки, за да ги съхраним като се съобразяваме с  Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

С достъпа си до този сайт и резервациите, които правите в него, Вие декларирате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Когато използвате нашите онлайн услуги и създавате профил в системата, Вие доброволно ни предоставяте вашата лична информация, включваща Вашето име, адрес, телефон, e-mail адрес.

Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи, ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.

Продължителност на съхранението на данни

Вашите лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на нашите услуги. По-продължително съхранение на данните може да се наложи поради законови или правни наредби.

Вашите права:

 • Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни
 • Право на достъп на субекта на данните
 • Право на коригиране
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
 • Право на ограничаване на обработването

Право на потвърждение

Всеки субект на данни има право, да получи от администратора потвърждението, дали личните данни, които се отнасят до него, се обработват.

Право на достъп

Всеки субект на данни има право да получи от администратора информация за своите лични данни, съхранявани по всяко време и копие от тази информация. Освен това субекта има право на достъп до следната информация:

  • цел на обработване на данните;
  • на кога са били разкрити личните данни, или ще бъдат разкрити;
  • когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
  • наличието на правото да се поиска от администратора поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се противопостави на такава обработка;
  • наличието на правото да се подаде жалба в надзорен орган;

Право на корекция

Всеки субект на данни има право да изиска и получи от администратора, без неоснователно забавяне, поправката на неточни лични данни, които се отнасят до него.

Право на заличаване (право да бъдете забравени)

Всеки субект на данни има право да получи от администратора изтриването на лични данни, които се отнасят до него и администраторът е задължен да изтрие личните данни без неоправдано забавяне, когато е налице едно от следните основания:

– Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени.

– Субектът на данните оттегля съгласието, на което се основава обработката и когато няма друго правно основание за обработката.

Когато субектът на лични данни поиска да бъдат изтрити личните данни, администраторът на лични данни първо го информира за бъдещи недостатъци от заличаването на лични данни. Взависимост от целта за съхранение на личните данни, администраторът може да откаже да заличи личните данни на клиент или служител, поискал заличаването им.

Право на ограничаване на обработването на лични данни

В случаите, когато не е ясно дали личните данни ще трябва да бъдат изтрити и кога точно ще се случи това, можете да упражните правото си на ограничаване на обработването. Това право може да бъде упражнявано когато:

 • точността на въпросните данни е оспорена;
 • не искате данните да бъдат изтрити;
 • данните вече не са необходими за първоначалната цел, но не могат да бъдат изтрити поради правни основания;
 • решението относно Вашето възражение за обработването е висящо.

„Ограничение“ означава, че Вашите лични данни могат — с изключение на съхранението — да бъдат обработвани само с Вашето съгласие за установяване, упражняване или защита на правни искове, за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от обществен интерес на ЕС или на държава членка от ЕС.

Право на възражение

Всеки субект на данни има право да възрази по всяко време на основание, свързано с неговото или нейното конкретно положение, с обработването на лични данни, които го засягат.

Право на отказ от съгласие за защита на данните

Всеки субект на данни има право да оттегли своето съгласие за обработването на личните му данни по всяко време.

Субектите на данни имат право да получат при поискване копие от данните, които са ни предоставили в структуриран формат, и да предадат тези данни на друг администратор безплатно.

Ако желаете да се свържете с нас във връзка с обработването на вашите лични данни, моля, пишете ни на e-mail tctomssy@abv.bg